Privacyverklaring

De AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandeld therapeut, een dossier aanleg. Dit ook wettelijk verplicht opgelegd door de WBGO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • Als uw behandeld therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier;
 •  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij afronding of verwijzing. Dit gebeurt alleen bij uw expliciete schriftelijke toestemming.
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.
  • Enkele gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie/boekhouding, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals de WGBO vereist. Mocht ik door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat zijn praktijk te voeren, dan zal uw dossier alleen met uw toestemming worden overgedragen aan een collega die uw dossier zal bewaren conform de WGBO en de AVG.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij u zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • geboortedatum
 • De datum van het consult
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • Naam zorgverzekering
 • Polisnummer zorgverzekering
 • De prestatiecode
 • De kosten van het consult

Wat doe ik in het geval van datalekken?

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Welke rechten hebt u?

Uiteraard bent u baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten.
U mag mij vragen om:

 • Inzage in de persoonsgegevens die ik van u verwerk.
 • Informatie over wat ik met uw persoonsgegevens doe.
 • Uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
 • Uw persoonsgegevens laten verwijderen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
 • Ik probeer altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, na het indienen aan uw verzoek te kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via mij hebt lopen. Als ik niet aan uw verzoek kan voldoen, laat ik u dat uiteraard weten.

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van uw rechten in kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

De kracht die je nodig hebt zit van binnen
©2024 De Kracht van ElanSitemapwebdesign: ZZPstudio